News

(English unavailable)


Hospitalisatieverzekeringen

Schadevergoeding als u voortzetten van polis niet toelicht?
Volgens de wet moet u een werknemer die vertrekt informeren over zijn mogelijkheid om de collectieve hospitalisatiepolis individueel verder te zetten. Wat riskeert u als u niet kunt bewijzen dat u dit gedaan heeft? Een recent arrest licht toe...
Laat een vertrekkende werknemer een document tekenen waaruit blijkt dat u hem geïnformeerd heeft dat hij de hospitalisatiepolis zelf kan voortzetten. Kunt u niet bewijzen dat dit gebeurd is, dan riskeert u nl. een schadevergoeding te moeten betalen, al kunt u die proberen te beperken op basis van een mogelijke ‘gedeelde verantwoordelijkheid’.

gepubliceerd op: 15.02.2020

Groepsverzekering

Vennootschap en groepsverzekering bij verkoop?
Groepsverzekering. Onder bepaalde voorwaarden, waaronder de zgn. 80%-grens, kan uw vennootschap de premies voor een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) waarvan u de begunstigde bent, in aftrek nemen van haar belastbare inkomsten.
Wat als u de vennootschap wordt verkocht? De overnemer zal normaal gezien geen premies meer betalen voor uw groepsverzekering/IPT. U blijft uw rechten behouden op de spaarreserve. Het kapitaal zit immers niet in de vennootschap, maar bij de verzekeringsmaatschappij, de polis is een verbintenis ten aanzien van uzelf. Dit geldt evenzeer bij vereffening of faillissement.

gepubliceerd op: 15.02.2020

Actualiteit - Venootschap

Nieuw WVV. Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van toepassing op alle vennootschappen sinds die datum opgericht. Voor bestaande vennootschappen loopt voor dwingende wetsbepalingen een de termijn van vier jaar tot en met 31 december 2023, waarbinnen de verplichting bestaat de statuten van uw vennootschap aan het nieuwe WVV aan te passen.
In het licht hiervan zullen de komende maanden en jaren vele vennootschap de statuten wijzigen. Dit is het uitgelezen moment om met uw notaris of raadsman de statuten wat meer ‘op maat’ uit te werken gezien het nieuw WVV meer mogelijkheden biedt. Een voorbeeld betreft beleggingen in de vennootschap waarbij het maatschappelijk doel hiervan melding maakt.

gepubliceerd op: 15.02.2020

Onderaanneming - rechtstreekse vordering

Rechtstreekse vordering
De hoofdaannemer betaalt de facturen bijvoorbeeld niet. Bij werkzaamheden als onderaannemer kan in dit geval een rechtstreekse vordering ingesteld bij de bouwheer of rechtstreeks de klant van uw contractant, meestal de bouwheer. De procedure kan ingeroepen middels een aangetekende brief te sturen naar de klant van de hoofdaannemer.
Wanneer bent u daarvoor te laat? In de eerste plaats mag de aannemer aan wie u factureerde nog niet failliet zijn. Ook als zijn klant ondertussen de eindafrekening betaalde, bent u te laat. Het is dus een kwestie van niet te lang te treuzelen vóór u zo’n vordering instelt.
Het is goed om weten dat de rechtbank (kh. Hasselt, 21.02.2018) oordeelde dat clausules dewelke dit recht beperken als ongeldig worden beschouwd. De rechtstreekse vordering is immers in de wet voorzien.

gepubliceerd op: 15.02.2020

Krappe deadline voor handelsakkoord

Vermijden van een harde rexit.
Het lijkt duidelijk dat er een brexit komt. Onzekerheid verdwijnt en maakt plaats voor bedrijven om zich voor te bereiden.
De overgangsperiode om een nieuw handelsverdrag te sluiten kan echter al eindigen op 31 december volgend jaar. Een handelsakkoord sluiten op elf maanden tijd lijkt ambitieus.
Nochtans als het VK en de EU er niet in slagen om tegen eind 2020 een akkoord te sluiten worden Belgische ondernemers alsnog geconfronteerd met een no-deal of harde brexit. Ondernemers houden in de strategie best rekening met dit scenario.

gepubliceerd op: 01.08.2019

Zijn er nog managers nodig binnenkort?

Organisaties gaan steeds vaker over opeen vlakkere organisatiestructuur.
Organisaties stappen meer en meer af om status te koppelen aan hiërarchie. Dit betreft de toekomst voor het middle management, hij/zij die superviseert én gesuperviseerd wordt.
Meestal vindt deze omwenteling plaats via multidisciplinaire teams die samen de opdracht autonoom tot een goed einde brengen. Mits goede implementatie brengt dit ‘agile’ werken minder vertragende processen en wordt het engagement van de medewerkers groter. Verschillen de Bel20’ers springen op de kar van deze trend. Daimler (Mercedes-Benz) en Unilever of British Telecom zijn internationale voorbeelden waar leidinggevende functies worden geschrapt. Dit sluit aan bij de tendens tot minder bureaucratie.

gepubliceerd op: 01.08.2019

Belgische bedrijven kunnen moeilijk talent verleiden

Steeds moeilijker de juiste mensen aantrekken.
Nergens in de eurozone hebben bedrijven het moeilijker om de juiste mensen aan te trekken dan in België. Dit blijkt uit de salarisgids van het rekruteringsbedrijf Robert Half.
De schaarste aan de juiste medewerkers en de war for talent worden steeds heviger, de enquête omhelst een bevraging van 600 Belgische managers die bevoegd zijn voor de aanwerving van een duizendtal bedienden. Op elke honderd vacatures krijgen Belgische bedrijven er 3,5 niet ingevuld. In geen enkel van de 19 eurolanden is dat zo hoog. Daar komt voor België nog bovenop de combinatie van een extreme kenniseconomie, de automatisering en de versnelling in de creatie van nieuwe kennisjobs.
Een goed boodschap is volgens Robert Half stoppen met te zoeken naar die ene witte raaf om in de plaats te voorzien in training en opleiding van de kandidaat training om die ene lacune weg te werken. Onze organisatie sluit zich aan bij de bevindingen en wijst op het belang van een marktconform en een gepersonaliseerd en flexibel verloningsbeleid.

gepubliceerd op: 01.08.2019

Verkoop steeds vaker alternatief voor schenking familiebedrijf

Almaar minder ondernemers dragen het familiebedrijf over aan de volgende generatie.
De schenking van familiebedrijven kreeg een stevige boost toen vanaf 2012 geen schenkingsrechten meer moesten worden betaald bij de overdracht. Terwijl in 2011 amper 300 familiebedrijven werden geschonken, steeg dat aantal naar 1.591 in 2014. Maar sindsdien gaat het weer bergaf. Vorig jaar schonken slechts 797 bedrijfsleiders het familiebedrijf weg.
Nochtans treft de vergrijzing ook het Vlaamse ondernemerslandschap. Drie op de vier werkgevers in ons land zijn familiebedrijven. 40 procent daarvan wordt door een 55-plusser geleid. Steeds meer oudere ondernemers zien echter een verkoop als een alternatief. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) noemt de daling onheilspellend en wil inzetten op specifieke sectoren.
Naast het vernieuwde vennootschapsrecht kan ook het nieuwe erfrecht, dat op 1 september van kracht werd, soelaas bieden. Voor de oprichter van een familiebedrijf wordt het in theorie mogelijk een groter deel van zijn vermogen aan één van zijn kinderen te schenken. Zo kan hij het gros van de aandelen in het familiebedrijf schenken aan een van de zonen of dochters die het bedrijf zal voortzetten.

gepubliceerd op: 01.12.2018

België minder aantrekkelijk als vestigingsplaats bedrijven

België verliest vier plaatsen in de wereldwijde rangschikking van aantrekkelijkste landen om zich als bedrijf te vestigen, leert een studie van de consultant BDO. Ons land tuimelt daardoor uit de top 15, om te stranden op de 17de plaats.
Volgens BDO ligt aan de basis vooral de manier waarop we als land omgaan met energie. Zo worden de energiemarkten vandaag onvoldoende vrijgemaakt, worden zware taksen geheven en ligt de energieconsumptie per hoofd hoog. Als zowel de energiekosten als de CO2-uitstoot kan gedrukt, maakt dit volgens BDO België aantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven om zich te vestigen.

gepubliceerd op: 01.12.2018

Versterkte fiscale samenwerking tussen EU en Noorwegen

Een nieuw verdrag op 1 september 2018.
De EU en Noorwegen hebben een administratieve samenwerking afgesloten op het vlak van btw met als bedoeling een correcte btw-heffing te verzekeren om zowel dubbele belasting als niet-belasting te vermijden en ook de strijd tegen btw-fraude op te voeren. Ook andere belastingen komen aan bod.
Noorwegen zal hierbij handelen als EU-lidstaat met dezelfde mogelijkheden voor controle, gegevensuitwisseling en invorderingsbijstand. Deze uitwisseling van gegevens en inlichtingen kunnen ook elders worden aangewend.

gepubliceerd op: 01.12.2018